Historia och forskning

“Hur kommer det sig att vissa ledningsgrupper lyckas medan andra misslyckas” var en fråga som Dr Meredith Belbin ställde.

En unik studie av team genomfördes vid The Administrative Staff Collage vid Henley, Oxon (numera känt som Henley Business School) som höll en internationellt erkänd 10-veckors kurs för framgångsrika chefer med styrelsepotential. I kursen ingick en affärssimulering där deltagarna sattes samman i lag som tävlade mot varandra. Affärssimuleringen visade på typiska problem som kan uppstå vid beslutsfattande. Experimentet var vetenskapligt utformat och varje steg mättes noggrant.

År 1969 inbjöds Dr Belbin att använda detta företagsspel som starten för en studie i teambeteende. Han kom till spelet som en mycket respekterad akademiker/industriman, ordförande och medgrundare till The Industrial Training Research Unit (ITRU) som grundats av Manpower Services Commission.

Eftersom Dr Belbin var intresserad av både grupp- och individbeteende men inte hade någon särskild teori om team så tog han hjälp av tre andra vetenskapsmän, Bill Hartston, matematiker och internationell schackmästare; Jeanne Fisher, antropolog som studerat de kenyanska stammarna; och Roger Mottram, en yrkespsykolog. Tillsammans inledde de vad som kom att bli en nio år lång resa. Tre företagsspel med åtta team i varje omgång genomfördes varje år och i möte efter möte så observerades, kategoriserades och spelades alla händelser in och olika bidrag från teammedlemmarna noterades.

Affärssimuleringen
Deltagarna inbjöds genomgå psykometriska tester och en test för att mäta kritiskt tänkande (Critical Thinking Appraisal, CTA). Med testresultaten som grund satte man ihop team. Var 30:e sekund noterades bidragen från personen som talade i teamet och bidragen kategoriserades i 7 olika kategorier av utbildade observatörer. I slutet av den veckolånga övningen presenterades varje teams (agerade som företag) finansiella framgång vilket gjorde det möjligt att jämföra mer eller mindre effektiva “företag”.

En uppsättning psykometriska tester samlades in med data om:

  • Bedömt Kritiskt tänkande (Critical Thinking Appraisal, CTA)
  • Personlighet (16 skalor från Cattell Personality Inventory eller 16PF)
  • Synsätt/Inställning (Personal Preference Questionnaire eller PPQ, utvecklat specifikt för detta syfte)

Resultat
Man förväntade sig att de mer intelligenta teamen skulle prestera bättre än de mindre begåvade teamen. Resultatet av denna forskning blev dock att vissa team som förväntats prestera utmärkt baserat på intellekt misslyckades med att uppfylla sin potential. När man tittade på de olika kombinationerna blev det tydligt att det inte var intellekt utan balans som möjliggjorde ett teams framgång. Framgångsrika “företag” karakteriserades av att de olika medlemmarnas teamroller kompletterade varandra. De mindre framgångsrika teamen ägnade istället mer tid åt rollkonflikter. Genom att använda resultat från psykometriska tester och CTA kunde man nu förutse vilka roller individerna skulle ta och slutligen huruvida företaget sannolikt skulle återfinnas bland vinnarna eller förlorarna.

En viktig observation som gjordes under experimentet var att individer reagerade mycket olika i samma situation. Det är en vanlig erfarenhet att individuella olikheter kan göra att gruppen misslyckas. Vissa passar inte in! Å andra sidan kan skillnader i personliga egenskaper vara en källa till styrka om de uppmärksammas och tas tillvara. Att förstå betydelsen av dessa olikheter kan bli ett viktigt första steg när man leder människor under förutsättning att man kan känna igen vad som är användbart i en situation och vad som inte är det.

De mest framgångsrika företagen visade sig vara de med en blandning av olika människor, t ex de med många olika beteenden. Åtta tydliga kluster av beteenden visade sig de facto vara utmärkande och användbara. Dessa kallades Teamroller (Team Roles) och en nionde baserad på specialistkunskap fann man senare. Ända sedan dess har Belbin Teamroller använts i organisationer och team över hela världen.