Vikten av Observatörsbedömningar

Belbin Teamroller fokuserar på beteenden. Om vi var intresserade av personlighet skulle man kunna hävda att ingen annan kunde känna till eller förstå oss bättre än vi själva.

Med beteende är saken dock en annan. Medan en person kan tro att den sänder ett särskilt meddelande kan andra personer läsa deras ord och beteenden helt annorlunda; och om så är fallet, är det vikitgt att få veta. Medan en självskattning kan berätta vad personen anser om sig själv och vilka önskningar hen kan ha, är det osannolikt att det skulle öka självkännedomen genom att endast lita till den egna uppfattningen om sitt beteende (och vore inte lika intressant!)

Det som spelar roll på arbetsplatsen är vad chefer, kollegor och underordnade anser, eftersom en individ troligen anvisas uppgifter på grund därav. För att få en vidare syn på hur en individ egentligen är, och hur andra ser dem, är observatörsbedömningar önskvärda. De kan visa andras uppfattningar. De kan hjälpa till att modifiera en individs sammantagna teamroller för att ge en mer rättvisande bild av hur de uppfattas på arbetsplatsen – kort sagt, hur de beter sig på jobbet.

Vem ska besvara Observatörens syn?

Observatörens syn ska besvaras av dem som arbetar eller nyligen har arbetat med personen ifråga. För en komplett rapport krävs fyra observationer, men sex är önskvärt. Helst ska observatörer väljas bland kollegor, chefer och underställda som känner personens beteende och känner hen väl i arbetsmiljön. När man besvarar självskattningen får kandidaten själv välja observatörer, alternativt kan tränaren eller handledaren anvisa. Observatörsskattningen är designad att ge mer information och bredda den egna synen från självskattningen, den tar 5-10 minuter att besvara.

Vad innebär Observatörsskattningen?

Observatörsbedömningen består av en lista med adjektiv. Listan med adjektiv – 45 positiva och 27 negativa – används för att ge en oberoende bedömning av teamrollbeteenden, varje ord går mot en särskild roll. Varje bedömning modifierar teamrollstatusen för den observerade kandidaten för att skapa en övergripande teamrollprofil.

När man besvarar Observatörens Syn kan observatörerna kryssa för de ord de anser stämmer, upp till en övre gräns. Men försök att se till att inte mer än hälften av orden markeras eftersom ett kryss visar att ordet är mer iögonfallande för den berörda personen än den genomsnittliga personen. Om observatören anser att kandidaten har mycket av en viss egenskap bör ordet få två markeringar. Om det finns något tvivel om ordets relevans för individen, är det bättre att inte kryssa det alls.

Om en observation besvarats urskillningslöst eller om en observatör visar överdrivna fördomar, till förmån för eller emot den observerade, accepterar inte e-Interplace bedömningen.