Referenser

Här visar vi några referenser från personer som arbetar som interna eller externa konsulter och använder Belbin Teamroller i sin verksamhet.

Thomas Ekbom om Team Skills III, Thomas Ekbom Consulting

Thomas Ekbom, konsult

Jag har en bestämd uppfattning att organisations- och socialpsykologiska faktorer underskattas i diskussionen om utvecklandet av den goda arbetsplatsen. Många myndigheter och organisationer som jag har varit i kontakt med talar om behovet av mer information, bättre kommunikationsstrukturer, mer av en lärande organisation. Det är nog bra, men det är något väsentligt som saknas: ett dynamiskt perspektiv som erkänner att människor ofta fungerar irrationellt De har smärtsamma upplevelser bakom sig som påverkar deras beteende på arbetsplatsen. De har en sårbarhet bakom sina gester. De har en rädsla som gör att de inte använder sig själva fullt ut. Det var med den tanken i huvudet som jag sökte mig till Belbin III. Jag har en bakgrund som Team Skills användare sedan tio år. Jag har arbetat som organisationsutvecklare och ledarskapsguru i nästan tjugo.

Jag har medverkat till att arbetslag har fått goda bilder av rollerna i teamet. Vi har tillsammans diskuterat styrkor som ska bejakas och tillåtna svagheter som ska minimeras. Men vi har sällan gått riktigt under ytan. Vi har ofta rört oss i FIROs tillhörarfas. Teamen har snällt noterat vad som finns och vad som saknas i gruppen. Alla har fått sig en tankeställare om sina prioriterade, observerade roller, men sedan då?

Jag reste till Team Skills III med en diffus idé om att hitta ett djup i teambuilding arbetet.

Kursen tilldrog sig i ett vintrigt Sandhamn, där isarna runt omkring Sandön verkade vare sig bära eller brista. Ortsborna såg tålmodigt bistra ut. Hotellet visade sig vara en kulinarisk oas, ett modernt pensionat i vitt och ljusblått, en särskild benådad plats för kontemplation och reflexion.

Vi var fem deltagare, fyra kvinnor och en man. Jag var mannen. Kursledare var Lars Clemedsson, legitimerad psykolog och organisationsutvecklare och Christer Jansson, Sveriges svar på dr Phil. Kursen inleddes en måndagkväll och avslutades vid lunch på fredagen.

Det kan redan nu sägas: Det tog några dagar innan vi kursdeltagare såg kursmålet klart. Men det fanns uttalat:

* fördjupad självinsikt
* lärande om gruppdynamik utifrån ett inifrånsperspektiv
* fördjupad förståelse om Team Skills

Och vi nådde dit. Men det blev en omtumlande resa.
Lars föreläste första dagen om hur vi kan välja olika vägar vid organisationsutveckling. Den ena bygger på vad han kallar logik i lineära system: Det innebär en tro på att bygga styrsystem, skapa strukturer, utveckla teknologi. Orsak följs utav verkan. Diagnos följs av behandling. Förändringsprocessen följer en noggrann detaljplanering.

Den andra vägen, enligt Lars, handlar om att öka sin uppmärksamhet på de handlingar som aktörerna inom organisationen väljer. Det handlar om att observera vad som händer här och nu, att uttrycka och förstå känslor. Det var den vägen som vi skulle vandra ute i Sandhamn.

Utgångsläget var alltså klart: Ett viktigt budskap om ett annorlunda sätt att förstå organisationen. Berörda, kursdeltagarna, verkade vara kompetenta och på hugget. Kursledningen syntes kunnig, engagerad och angelägen om en bra vecka. Veckans resurser, fyra dagar med professionella personer i rummet verkade bra.

Vad hände då? Det fanns två spår i händelseutvecklingen. Det ena handlade om det oförutsägbara. Vi visste inte vad nästa dag skulle handla om. Det fanns ingen detaljplan. Det du själv ville tala om skulle tas upp, om du uttryckte det. Du måste alltså ta ansvar själv. Det andra spåret handlade om kursledarnas systematik: att som handledare kommentera vad vi kursdeltagare gjorde, att ge synpunkter som fördjupade diskussionen. Men också arrangera Team Skills bearbetningar:självskattning och återkommande observationer.

Som kursdeltagare observerar du och blir observerad. Du känner saker och utlöser känslor hos andra. Du har behov av att bli sedd och hörd, att arbeta konkret, att se tillbaka och få förståelse. Allt detta fyllde vi dagarna med.

Dynamik skapades på två sätt: Dels genom att vi systematiskt redovisade våra observationer av varandra, kommenterade dem och uttryckte känslor kring dem. Dels genom att observationerna, kommentarerna och känslorna utlöste nya observationer, kommentarer och känslor.

Vad händer i rummet när vi sitter där och utväxlar ord och känslor? Från första dagens upplevelse av klokhet och kunskap hos de andra kan jag sedan märka dag två och tre hur deltagarna i gruppen blir flerdimensionella. Från otydliga objekt blir de andra människor med både styrkor och svagheter. Från uppdelningar i några som är fantastiska och andra si så där så blir vi plötsligt alla lika: vi har alla flera sidor – vi finns både på Team Skills obervationsblankettens A- och B-lista.

Och Belbin som går genom rummet säger förstås: “Nobody is perfect, but a team could be”.

Och precis som dimmorna som lyfter över Sandhamn, ser vi fem kursdeltagare i tydlig dager, med sina styrkor, sina svagheter, sina försvar och sina möjligheter. Det skapas en tillit som gör denna tillfälliga organisation stark.

Den som kan känna en oro över att Belbin Svenska AB har flummat till kan vara lugn. Denna vecka har inte planerats för att genomföras på svag is. Vi reser hem med en ny kunskap om

* oss själva. Hur kan jag hantera min Shaper-roll på ett nytt sätt?

Varför använder jag min Team Worker roll som jag gör? Vad är det hos andra som får mig att inte agera ut mina roller på bästa sätt?

* samarbete i grupp. Hur kan jag bättre förstå hur en gruppmedlem talar litet eller mycket? Hur kan jag bättre förstå hur sympatier och antipatier uppstår i en grupp? Hur kan jag agera bättre i en grupp, när jag hör hur andra uppfattar mina team roller?

* Team Skills. Genom de återupprepade observationerna under veckan förstår jag hur mina observationer förändras över tiden och hur jag uppfattas olika från en dag till en annan och att jag har ansvar för att uttrycka mina observationer och känslor för att påverka gruppens utveckling.

Det blir viktigt att arbeta mer över tid och med aktiverade observationer för att instrumentet ska bli helt verkningsfullt.

* organisationsutveckling. Från tidiga irritationer över en vecka utan struktur förändras jag till att bejaka upplevelsebaserad grupputveckling, som ger insikter som jag inte skulle få i en föreläsningsserie. Upplevelsen blir särskilt stark när jag inte använder mitt monitortänkande utan även de känslor som finns bakom t ex mina shaper- och team work roller.

Sammanfattningsvis blev Team Skills III ett äventyr som jag vill rekommendera. Om man ska arbeta framgångsrikt med förändringar av organisationer, grupper eller individer, då måste man se sin egen sårbarhet och sina omedvetna styrkor och man måste få glasögon att läsa av sorg, smärta, styrkor och möjligheter i organisation, grupp och hos individer.

Team Skills III blev inget Robinson. Det fanns inga vinnare, inga förlorare. Men när vi reste hem kände jag Fredag som en mycket angenäm upplevelse.

Kajsa Heinerwall

– Kajsa Heinerwall –

Kajsa Heinerwall – Företagskonsult – organisationskonsult, Kajsa Heinerwall AB, verksam som konsult sedan 1996.

Har använt Belbin och Team Skills® sedan mitten av 80-talet. Arbetade 24 år på Pharmacia i olika ledande befattningar inom Human Resources och Communications området.

 Hur använt produkten?

– Ledningsgruppsutveckling – starta ny, vidareutveckla befintlig etc
– Effektivare samarbete i arbetsgrupper på varierande nivåer i organisationen.
– Klargöra hur vi kan komplettera varandra i samarbetet i vardagen.
– För att klargöra förväntningar på varandra – befriande säger många!
– Vid fusioner – skapa en ny gemensam samarbetskultur – tidsvinst, realism, – för att konstruktivt ta sig genom FIRO.

 BelBin som leverantör:

Kunden i fokus dvs alltid tillgängliga, aldrig omöjliga, positiva till att stödja, hjälpa. leverera alla tider på dygnet, måna om att hålla hög kvalitetsstandard arbetar med att påverka och kontinuerligt utveckla verktyget.

 Varför rekommendera produkten?

Ett verktyg som är verksamhetsorienterat, lätt att koppla ihop med affärer/verksamheten i vardagen. Verktyget åstadkommer snabbt en förändring i deltagarnas sätt att relatera till varandra, samarbeta med varandra och förstå varandra bättre. Verktyget kan med fördel användas som en stomme i förändringsprocesser av olika slag.
Verktyget är framtidsinriktat och inte hotfullt för de som kan vara avvaktande till att arbeta kring effektivare samarbete.

Verktyget uppfattas av kunderna som konkret och verksamhetsnära.

Hälsningar
Kajsa Heinerwall

Harry Wallenholm, Implement AB

harry-wallenholm

– Harry Wallenholm –
seniorkonsult och partner på Implement MP AB.

Hur använt produkten?

Jag var en av de första som licensierades på Team Skills® i Sverige och har kontinuerligt arbetat med verktyget sedan dess. Jag har främst använt Team Skills® i tvecklingsprocesser med en rad olika ledningsgrupper. Genom åren har jag haft mycket stor nytta av Team Skills® när det gäller att få ledningsgrupper att utforska olikheter inom gruppen samt använda dessa på ett medvetet sätt till gruppens fördel.

Belbin som leverantör

Belbin Svenska AB har genom åren varit en pålitlig och serviceinriktad partner. Med glatt humör och snabbhet har man försett mig med allt från engelska formulär till nya OH-presentationer och illustrativa teamövningar.

Varför rekommendera produkten?

Jag rekommenderar varmt Team Skills® till alla som arbetar med utveckling av grupper och team. Verktyget är tillräckligt enkelt för att användarna relativt snabbt ska lära sig modellen och kunna tolka sina resultat. Samtidigt är verktyget stabilt och vilar på en gedigen forskningsgrund. Team Skills® visar på ett enkelt och självklart sätt att olikhet är en tillgång i teamarbete.

Hälsningar Harry Wallenholm

Christer & Agneta Nyberg, Nyac Kompetens AB

– Agneta & Christer Nyberg –
NYAC Kompetens AB, Ägare och konsulter

Utbildningsföretag som arbetar med chef och ledarutveckling, personlig utveckling och teamutveckling.

 Hur vi använt produkten

Team Skills använder vi som verktyg såväl i våra öppna chef- och ledarutbildningar som i företagsinterna uppdrag. När vi använder det i chef- och ledarutveckling har vi två fokus dels att öka deltagarnas självinsikt och dels som ett verktyg för deltagarna att arbeta vidare med för att skapa processer i sina team. Team Skills skapar förutsättningar för att deltagarna ska förstå sig själv och sitt agerande och sin egen enhet bättre och kunna arbeta med att utveckla sitt team och sätta ihop arbetsgrupper på ett effektivare sätt. Team Skills är ett enkelt och utmärkt verktyg att arbeta med för att det innehåller både egen skattning och observatörsskattningar. Informationen är lätt att förstå och ta till sig. Team Skills synliggör olikhetens betydelse och alla roller är lika mycket värda. Det finns en pedagogisk frihet att använda materialet och kravet på licensierade konsulters kompetenser är högt. Materialet är forskningsbaserat och det skapar fortsatt utveckling.

 BelBin som leverantör

Vi har arbetat med Team Skills i cirka tio år och under den tiden haft många kontakter med BelBin Svenska AB. De är en säker och snabb leverantör och det finns aldrig några dumma frågor för Inger och Christer, du får alltid ett snabbt, personligt och korrekt svar oavsett när du tar kontakt med dem.

 Varför rekommenderar vi produkten?

Ett effektivt och lättarbetat och lättsålt verktyg som har många bottnar och ger många dimensioner för både konsult och deltagare.

Hälsningar

Agneta & Christer

Belbin i kunduppdrag med Rezon AB, referens från Sundsvalls Sjukhus

– Rezon & Joakim Lönn –

Vem är jag som uttalar mig ?
Margaretha Rödén, verksamhetschef på ortopedkliniken Sundsvalls sjukhus

Vad var uppdragets art och varför valde jag Rezon och Team Skills®?
Vi ville få en bättre fungerande ledningsgrupp, med bättre kommunikation och bättre genomarbetade beslut. Vi valde Lysande utsikter efter att ha fått tips om att det var ett bra företag. Efter att ha träffats och diskuterat våra önskemål, behov och förhoppningar kändes det rätt att satsa på Team Skills.

Vad blev resultatet ?
Resultatet blev lyckat, vi har nu en betydligt bättre fungerande grupp, vi kan varandras förtjänster och svagheter, vi lyssnar på varandra och tar bättre tillvara alla olika synpunkter. Vi upplever att våra beslut numera blir mer genomlysta och genomarbetade och alla känner sig delaktiga i fattade beslut.

Anledningarna till att rekommenderar Rezon?
Vi fick vad vi bad om. Jag upplevde att man innan vi började gjorde en seriös analys av just våra problem och önskningar och därefter hade vi en givande diskussion fram till ett koncept gjort just för oss. Vi fick ett individuellt bemötande av professionella och kunniga handledare. Hela kursen genomfördes och mycket professionellt, nya spår följdes hela tiden upp och vi lämnades aldrig med frågor och funderingar innan avslut. Det var bra helt enkelt.

Patrik Ågren, Eniro AB

patrik-agren

– Patrik Ågren –

Head of Leadership & Organisational Development, Eniro AB

Medvetenheten ökar kommunikationen

Både medarbetare och chefer har efterlyst ett enkelt och rättfram verktyg som får dem att fungera och kommunicera bättre.

Belbin har nu under snart 3 år använts på Eniro och fått de team som jobbar med Belbin att klart bättre nå sina mål.

Samtliga tycker att man får en större förståelse om sig själv och hur man kan jobba bättre med sina teamkollegor.

Berny Einarsson, Consultus Företagsutveckling AB

Berny-Einarsson

– Berny Einarsson –  

CEO, Consultus Företagsutveckling AB

Ledningsgruppen får ett språk

Teamroller är bra för att få  samman verkliga team och de lär sig hur de växlar upp till en ny ledningsnivå. Det ger energi, sammanhållning, fokus på teamets uppgift och engagerar även dem som annars undviker att prata om dessa frågor.

Dessutom sätter Teamroller fingret på vilken kultur, värden och atmosfär som ett ledningsteam skapar i sin verksamhet

Anette Järelöw, Chalmers Tekniska Högskola

anette

– Anette Järelöw –

Kompetensutvecklare inom Personlig utveckling, Chalmers Tekniska Högskola

Forskningsaspekten är viktig för oss

Effektivare team genom personlig utveckling Belbin teamroller ger en gemensam plattform som förenklar dialogen mellan studenterna och möjliggör personlig utveckling.

Belbin teamroller ökar studenternas medvetenhet kring egna styrkor och hur var och en bidrar till ett effektivt teamarbete. Att teamrollstesterna bygger på forskning är en viktigt aspekt vid valet av Belbin teamrollstest.

Lina Hedin, Add Insight

lina-hedin

– Lina Hedin – 

Konsult, Add Insight

Ett grymt verktyg för effektiva team

Väl fungerande grupper är kärnan i effektiviteten och leveransen för alla organisationer med hyfsad komplexitet. Både forskning och erfarenheter visar dock att mer än hälften av alla grupper inte har förutsättningar och mogenhet för att kunna bidra till organisationens mål.

Belbin Teamroller är ett grymt verktyg för att hjälpa grupper att utvecklas till effektiva team, och för att låta gruppen använda alla medlemmars styrkor.

Vi har gång på gång sett effekten i ledningsgrupper, projektteam och arbetsgrupper.

Mats Bryngel, Bergsten & Bryngel organisation och ledarskap AB

– Mats Bryngel – 

Konsult, Bergsten & Bryngel organisation och ledarskap AB

Att skapa effektivitet i ledningsarbetet innebär i stor grad att öka förmågan att få tillgång till de kompetenser och de starka beteenden medlemmarna har. Detta bör därför synliggöras så alla dels förstår det egna ansvaret att bidra med sina kompetenser och dels förstår/ser kollegornas styrkor. I ett sådant arbete kan med fördel Belbin Team Skills användas.

Verktyget är, efter 25 års användning och vidareutveckling, väl beprövat och det enda i sitt slag som är framtaget för ledningsgrupper. Team Skills är ett effektivt och engagerande verktyg. Innebär: 360 test, gruppresultat och individuellt resultat samt kompendium om roller och ledningsgruppsarbete.

Dani Razmgah, Acando Consulting AB

– Dani Razmgah – 

Senior Manager, Acando Consulting AB

Jag är certifierad i många verktyg och har jobbat i branschen i över 20 år. Det finns många bra verktyg som kan användas vid olika tillfällen, men för att få effektiva team så har jag inte stött på ett effektivare verktyg än Belbin Teamroller. Det ligger flera års forskning bakom konceptet och det är väldigt bra paketerat. Dessutom har min empiriska erfarenhet visat att verktyget fungerar alldeles utmärkt och jag har genom åren byggt många effektiva team med stöd av Belbin Teamroller.